تحصیلات خواستگار

تحصیلات خواستگار

تحصیلات خواستگار چقدر اهمیت دارد؟ آیا اختلاف تحصیلی با خواستگار، یک موضوع تعیین‌کننده است؟!