فرهاد-معمار-صادقی

فرهاد معمار صادقی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

گر بدین سان زیست باید پَست
من چه بی شرم ام اگر فانوسِ عمرم را به رسوایی نیاویزم
بر بلندِ کاجِ خشکِ کوچۀ بن بست.

گر بدین سان زیست باید پاک
من چه ناپاک ام اگر نَنْشانم از ایمانِ خود، چون کوه
یادگاریْ جاودانه، بر ترازِ بی بقایِ خاک.

ویدیو معرفی مشاور

درباره پخش ویدیو farhad

برای دریافت مشاوره با فرهاد معمار صادقی، اپلیکیشن پل را نصب کنید